+48 530 838 637 | +48 607 031 325 biuro@sewo.com.pl

Usługi – Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Celem szkolenia z zakresu BHP jest zaznajomienie pracowników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi na ich stanowiskach pracy.

 

WIĘCEJ

Szkolenie wstępne BHP
zwane „instruktażem ogólnym”, przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających prace, przeprowadzane jest w formie instruktażu przed dopuszczeniem pracownika do pracy – szkolenie jest ważne 1 rok.

Szkolenie okresowe BHP – szkolenie to odbywają:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności dyrektorzy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści – szkolenie jest ważne 5 lat,
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji – szkolenie jest ważne 5 lat,
 • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy– szkolenie jest ważne 6 lat,
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – szkolenie jest ważne 3 lata.

Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego z zakresu BHP.


Szkolenia BHP – Samokształcenie kierowane

Centrum Szkolenia SEWO oferuje również szkolenia okresowe BHP w przeprowadzane formie samokształcenia kierowanego.

WIĘCEJ

Podstawa prawna:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) szkolenie okresowe w formie samokształcenia kierowanego mogą odbywać:
1. Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami.
2. Pracownicy administracyjno-biurowi.
3. Pracownicy inżynieryjno-techniczni.

Jak się odbywa szkolenie i jak zamówić?

1. Zgłoszenie uczestników na szkolenie
rejestracja elektroniczna – poprzez wysłanie na adres e-mail: biuro@sewo.com.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2. Materiały szkoleniowe
przekazanie uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych wraz z testem egzaminacyjnym pocztą elektroniczną lub na płycie CD pocztą tradycyjną.

3. Odbycie szkolenia
uczestnik szkolenia zapoznaje się z przesłanym materiałem szkoleniowym składającym się z wymaganych prawem działów, właściwych dla konkretnych stanowisk pracy.

UWAGA! W czasie trwania szkolenia zgodnie z zasadami „samokształcenia kierowanego” umożliwiamy jej uczestnikom konsultacje indywidualne poprzez e-mail oraz telefonicznie.

4. Test egzaminacyjny
Szkolenie kończy się testem egzaminacyjnym sprawdzającym wiedzę uczestnika z zakresu BHP.

5. Ocena testu egzaminacyjnego
przesłanie pocztą tradycyjną wypełnionego i podpisanego testu egzaminacyjnego do siedziby Centrum Szkolenia SEWO.

6. Wydanie zaświadczenia
po ukończeniu szkolenia przesyłamy Państwu drogą pocztową oryginał zaświadczenia o ukończonym szkoleniu BHP.

 


Usługi BHP

Zapoznaj się z nasza ofertą:

 

WIĘCEJ

Oferujemy szeroki wachlarz usług BHP, wśród nich m.in:

 • outsourcing BHP (kompleksowa obsługa firm – umowa stała związana z wypełnianiem zadań służby bhp),
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych BHP,
 • opracowanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • odpowiadamy na nakazy Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzje Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • pomoc w opracowaniu regulaminów pracy przewoźnych.